Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  MATRIKA PERSONÁLNÍ AGENDA MZDOVÁ AGENDA BOZP PO SMLOUVY SPISY EVIDENCE DOCHÁZKY STRAVOVÁNÍ ÚRAZY ÚČETNICTVÍ ŠABLONY INVENTARIZACE KONTROLNÍ ČINNOST
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) správce správce správce správce správce správce správce Kombinace Správce+Zpracovatel správce správce správce Správce Správce
Účel zpracování matrika personalistika platy BOZP, PO plnění smlouvy přijímací řízení docházka dětí stravování dětí úrazy dětí a zaměstnanců účetnictví dotace, školení, semináře inventarizace majetku, inventaizační zápisy, likvodační protokoly, inventurní soupisy majetku záznamy z kontrol a  inspekcí
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
děti, rodiče, lékařský posudek, přihláška ke stravování, plná moc pro vyzvedávání dítěte, přihláčky na Flétnu a Prevenci vad řeči zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci, děti,  zaměstnanci děti, rodiče děti děti, zaměstnanci děti a zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci, zřizovatel zaměstnanci,inspekce
Kategorie osobních údajů jmenné, adresní, zdravotní údaje, datum narození, rodné číslo, bydliště, doručovací adresy, kontaktní údaje, rodinný stav jména, adresa, rodné číslo, rodinný stav, číslo účtu, zdrav. pojišťovna, děti,  jména, adresa, rodné číslo, rodinný stav, číslo účtu, zdrav. pojišťovna, děti,  jméno, přijímení, datum narození, bydliště jméno, přijímení, datum narození, bydliště jméno, přijímení, datum narození, bydliště, jméno přijímení, kontakty, datum narození, zdrav.stav. jméno, přijímení jméno, přijímení, datum narození jméno, přijímení, kontakty jméno, přijímení, datum narození, bydliště jméno, příjmení, kontakt jméno, přijímení, kontakty
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitelka MŠ, pedagog.zaměstnanci, inspekce, zákoní zástupci, PPP, OSPOD ředitelka MŠ, účetní - zpracovatel mezd, kontrolní orgány  ředitelka MŠ, účetní - zpracovatel mezd, kontrolní orgány  ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, zaměstnanci, kontrolní orgány ředitelka, zaměstnanci, zaměstnanci Škontrolní orgány ředitelka, zaměstnanci, kontrolní orgány ředitelka, účetní kontrolní orgány ředitelka, účetní kontrolní orgány ředitelka, zaměstnanci ředitelka, zaměstnanci 
Doba uchování osobních údajů 10 50 50 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c b c c c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb. Školského zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce 262/2006 Sb. Zákoník práce 262/2006 Sb. Zákoník práce Není třeba vyplnit buňku. 561/2004 Sb. Školského zákona 561/2004 Sb. Školského zákona 561/2004 Sb. Školského zákona 561/2004 Sb. Školského zákona zákon č 563/ 1991 Sb o účetnictví 262/2006 Sb. Zákoník práce 306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací vyhláška č.270/2010Sb. Vyhláška o inventarizci majetku a závazků 561/2004 Sb. Školského zákona
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE